สถ. ส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ง อปท. จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ทั่วประเทศ

Publish 2017-12-13 14:42:09นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ภายใน 5 ปี คนไทยจะใช้เวลาอ่านหนังสือที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านแห่งชาติที่มี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นเป็นประธาน ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน ดังนั้นเพื่อสนองตอบต่อนโยบายนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจากทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ช่วยจัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” และจนถึงปัจจุบันนี้ สามารถจัดตั้งได้มากถึง 3,193 แห่ง จากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 7,851 แห่ง คิดเป็น 40.66% และภายในปี 2561 กรมได้ตั้งเป้าหมายจะขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีสถานที่อ่านหนังสือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรักการอ่านรวมถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถมาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนของตนเองได้  

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สานต่อนโยบายในเรื่องการปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านที่เข็มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะในปัจจุบันประชาชนอ่านหนังสือน้อยลง สาเหตุคือการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศมีน้อย ขาดการส่งเสริมในเรื่องของการอ่าน ดังนั้น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านให้แก่ประชาชน รวมถึงให้สามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ช่วยจัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ให้ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขยายเพิ่มเติมไปยังชุมชนทุกหมู่บ้านในอนาคตตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามาใช้บริการ เพื่อศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล และเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้แก่คนในชุมชน โดยหนังสือที่นำมาจัดเตรียมไว้ จะต้องมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งจะมีการเปิดรับบริจาคหนังสือและมีการจัดหาหนังสือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่และหนังสือให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัคร และให้มีการจัดทำป้าย “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” โดยให้ใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้ สำหรับบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีสถานที่อ่านหนังสือ ก็ให้พิจารณาจากสถานที่ที่มีอยู่แล้ว และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก และดูแลความสะอาดให้พร้อมให้บริการแก่ประชาชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช่วยกันใช้บริการอ่านหนังสือ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ดี และร่วมกันเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งรัดปรับปรุง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย


เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์