"อีสานโพล" คาดคนอีสานเกินครึ่งไม่รับร่างรธน.-คำถามพ่วง พร้อมระบุรับไม่ได้หากคสช. จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่

Publish 2016-08-07 16:52:16วันนี้ (7 ส.ค. 59) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "คนอีสานกับประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559” ผลสำรวจพบว่า คนอีสานมีแนวโน้มจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 60.3 และจะไม่รับคำถามพ่วง ร้อยละ 65.8 ทั้งนี้หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ร้อยละ 67.8 รับได้กับการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ ร้อยละ 70.3 รับไม่ได้หากจะให้คณะทำงานที่แต่งตั้งโดย คสช. จะทำการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และร้อยละ 64.3 รับไม่ได้ หาก คสช. จะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงแก้ไข

 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และคาดการณ์ผลประชามติ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,096 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด