กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อให้เด็กและเยาวชนเปิดโครงการ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อให้เด็กและเยาวชนเปิดโครงการ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share”

Publish 2017-05-19 16:29:41

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อให้เด็กและเยาวชน เปิดเวทีประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ... Like Know Show Share” ในปัจจุบัน การก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การไหลบ่าของข้อมูลและสื่อรูปแบบต่าง ๆ นั้น 

 

 

ไม่มีข้อจำกัดในมิติของเวลาและสถานที่ ดังนั้น สื่อจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งด้านความคิด ทัศนคติ การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่าง ๆ และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้มนุษย์สื่อสารถึงกันผ่านช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายและรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน โซเชียลมีเดีย ซึ่งพบว่า การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนี้ มีรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าข่ายสื่อที่ไม่ปลอดภัยและ ไม่สร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก

 

นายวสันต์  ภัยหลีกลี้  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ... Like Know Show Share” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสู่การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

 

 


         


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการสานพลังภาคี เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้มีความตระหนักรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านขั้นตอนการเปิดรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ การประเมินค่า และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อ สามารถผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งต้องการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวแทนเด็กและเยาวชน  นำความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และบอกเล่าส่งต่อสู่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ  การสร้างสังคมฉลาดรู้สื่อต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ… Like Know Show Share” ได้เปิดรับสมัครเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันนี้-31 พฤษภาคม 2560 โดยจะทำการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 17 ทีม เพื่อเข้าค่ายอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมการประกวดการผลิตคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์…ทันสื่อ…เพื่อสังคม” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท ในลำดับต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน