ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.

Publish 2017-11-23 17:27:31เน้นความเข้มแข็งจากภายใน ไม่ทนต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ต่อต้านทุจริต ด้วยกลไกป้องกันรอบด้าน มุ่งสู่องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน โดยยึดมั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจนในทุกขั้นตอน สร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ ปตท. เป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจตลอดไป

ปตท. ได้นำนโยบาย Zero Tolerance ต่อต้านคอร์รัปชันสู่การปฏิบัติในองค์กรตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนากลไกป้องกันการเกิดทุจริตภายใน “3 Lines of defense” แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับปฏิบัติการ คือเน้นความเข้มแข็งจากภายใน โดยหน่วยงานและพนักงานต้องรับผิดชอบทำหน้าที่อยู่บนความถูกต้อง 2. ระดับกำหนดหลักเกณฑ์และกำกับการปฏิบัติ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ด้านกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร งานธรรมาภิบาล งานบริหารความเสี่ยง งานการเงิน และ 3. ระดับตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกสุดท้ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงานภายใน เพื่อทบทวนอีกครั้งว่าสิ่งที่ ปตท. ได้ทำนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง ซึ่งการป้องกันที่เข้มข้นทั้ง 3 ระดับนี้ ช่วยให้องค์กรมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง อย่างแท้จริง

ในการดำเนินงานนั้นยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันปัญหาทุจริต เช่น ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System หรือ CCMS ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้สามารถตรวจพบความไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถควบคุมการทุจริตตั้งแต่เริ่มกระบวนการ นอกจากนี้ ปตท. ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการต่อต้านการทุจริต 4 เรื่องหลักต่อเนื่อง ได้แก่

1. โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งร่วมกับคู่ค้าและผู้รับเหมาในการจัดจ้างโครงการใหญ่ที่มีการลงทุนสูง เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนมีการจ้างบริษัทตรวจสอบชั้นนำเข้ามาตรวจสอบ และทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐได้รวดเร็ว

2. นโยบายไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ (No Gift Policy)

 

 

 

3. ระบบป้องกัน Insider Trading เป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไปหาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

4. Forensic Investigation ซึ่งเป็นการจัดจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการภายใน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการเปิดเผยข้อมูลหากมีความไม่โปร่งใส โดย ปตท. อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานตรวจสอบทุกด้าน

“ปตท. ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงกลไกที่สนับสนุนการทำงานให้มีความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของ ป.ป.ช. ที่ต้องการยกระดับการต่อต้านทุจริตของสังคม และได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยเชื่อมกับกลไก 3 Lines of Defense เพื่อให้ ปตท. มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีจริยธรรม”

            “ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ “รายการคนมันส์พันธุ์อาสา” ที่ ปตท. ได้ร่วมกับ บริษัท              ทีวีบูรพา จำกัด ถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีของเหล่าจิตอาสาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ได้รับรางวัล “ช่อสะอาดเกียรติยศ ประจำปี 2560” จากสำนักงาน ป.ป.ช. จากการเป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาปลูกฝังและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้อีกด้วย” นายเทวินทร์ กล่าวเรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์