สถ. แจงการเรียกบรรจุผู้สอบได้ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

Publish 2017-11-27 16:25:31          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เรียบร้อยไปแล้วนั้น ปรากฎว่า มีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ (facebook) ของผู้สอบได้ ว่ามีการรวมกลุ่มกันสำรวจความต้องการว่าต้องการจะได้รับการบรรจุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ผู้สอบสามารถหาที่บรรจุตามท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างอยู่ เพื่อให้ได้รับการบรรจุได้เร็วขึ้น จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการวิ่งเต้นเพื่อลงบรรจุได้ในที่ที่ต้องการนั้น กรมฯ ขอเรียนว่า การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ 1.การขึ้นบัญชีผู้สอบได้จะขึ้นตามลำดับคะแนนใครได้คะแนนสูงก็จะอยู่ในลำดับต้น 2. การเรียกบรรจุจะเรียกตามลำดับที่สอบได้ โดยให้ผู้นั้นเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง 3.สำหรับตำแหน่งที่มีผู้สอบได้มากกว่าตำแหน่งว่างในกลุ่มภาค/เขตใด จะมีการนำบัญชีไปใช้บรรจุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มภาค/เขตอื่น ที่มีผู้สอบได้ไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างหรือไม่มีบัญชีผู้สอบได้ (โดยความสมัครของผู้สอบได้)4.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ร้องขอให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน(กสถ.)สอบ แต่มีตำแหน่งว่างและประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งผู้สอบได้ จะต้องขอใช้บัญชีมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โดยไม่มีการระบุชื่อผู้สอบได้) เพื่อกรมฯ จะเรียกผู้สอบได้ตามลำดับมาบรรจุแต่งตั้งต่อไป          อธิบดีกล่าวย้ำว่า ตำแหน่งใดว่าง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนั้น ทางกรมฯ ได้ดำเนินการสำรวจล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเปิดสอบแล้ว มิเช่นนั้นจะไม่รู้ว่าตำแหน่งใดว่างอยู่ที่ใดบ้าง และที่สำคัญในการประกาศผลสอบนี้ จะเป็นการเรียงลำดับตามคะแนนของผู้สอบได้ นั่นหมายความว่า ผู้ที่ได้ที่ในลำดับต้นก็จะมีโอกาสได้เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะรับการบรรจุก่อนผู้ที่ได้ลำดับท้าย ซึ่งการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้นั้น ได้มีการกำหนดและประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนแล้ว เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส และความเสมอภาคของผู้สอบได้ทุกท่าน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในรอบแรก บัญชีผู้สอบได้จะมีอายุ 2 ปี โดยกรมฯ จะสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และทางกรมฯ จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบได้มารายงานต้วเพื่อบรรจุต่อไป

เรียบเรียงโดย

ภคนันท์ มุมาน


Suggess News