โครงการสานต่อที่พ่อทำ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือ และเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ตามโครงการพระราชดำริ

Publish 2018-01-03 23:33:49เมื่อวันที่26ธ.ค.60เวลา09.30น. พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ นายประสบโชค บุญมี รอง หน.คทง. สานต่อที่พ่อทำ พล.ร.ต.วศิน บุ ญเนือง ร.น ผทค.ทร. และ พล. ต.ธีรสาสน์ แสงแก้วผทค.บก. ทท.เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนกา แฟอาข่าปางขอน ที่ตั้ง สถานีพั ฒนาการเกษตรที่สูงตามพระรา ชดำริบ.ปางขอน ต.ห้วยชมภู อ. เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายอ ลงกร ศรีบุญเรือง จนท.มูลนิธิชั ยพัฒนา ปฎิบัติงานสถานีพ้ฒน าการเกษตรฯปางขอน และนายธีระศักดิ์ วุยยะอากุ ประธานกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปา งขอน พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม รายละเอียดดังนี้

 1.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ฯ ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ.ปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อปี พ.ศ.2545 วัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกการตัดไม้ทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยอนุรัก ษ์ป่าต้นน้ำ โดยการส่งเสริมพัฒ นาอาชีพให้ปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ ลูกท้อ บ๊วย เชอรี่ อโวคาโด้ สตอเบอรี่ แมคคาดิเมีย ปรา กฎว่ากาแฟสายพันธุ์อราบิก้าป ระสบความสำเร็จกลายเป็นอาชี พหลักของชาวอาข่าบ.ปางขอ น จนสามารถหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและป่าไม้ในบริเวณโ ดยรอบกลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้ อมทั้งสามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบนดอยเกี๋ยไว้ได้

2.วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปา งขอน จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 วัตถุประสงค์เพื่อรว มกลุ่มกันจำหน่ายเมล็ดกาแฟให้ได้ราคาสูง ซึ่งได้รับการสนับ สนุนดังนี้

 

  2.1ฤดูผลิต59-60

  (1)วสก.แปรรูปทุเรียน ต.ล.ก. ปน.และ บ.อาร์.ที.โกลเบิลกรุ๊ป จก.บริจาคเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้า งโรงสีเมล็ดกาแฟ บนสถานีพั ฒนาการเกษตรที่สูงฯปางขอนแล้วเสร็จเมื่อวันที่12ส.ค.59

  (2)บ.อาร์.ที.โกลเบิลกรุ๊ป จก. จัดเงินทุนจำนวน-1,339,088.- บ.สำหรับรับซื้อเมล็ดกาแฟเชอรี่จากสมาชิกวสก.ตั้งแต่วันที่20 พ.ย.60-4เม.ย.61รวม นน.52,7 20กก.นำมาสีเป็นเมล็ดกาแฟก ะลา นน.10,544กก.

 2.2ฤดูผลิต60-61 มีการลงนา มตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)"การส่งเสริมวิสาหกิ จชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุ รักษ์ป่าต้นน้ำ"บ.ปางขอน ต.ห้ว ยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ระห ว่าง วสก.กาแฟอาข่าปางขอน กับ บ.ซี.พี.รีเทลลิงค์ จก. กับ บ. ที.ซี.เกษตร จก.แบ่งเป็น2ส่วน

  2.2.1บ.ซี.พี.รีเทลลิงค์ จก.รับซื้อเมล็ดกาแฟสารฤดู59-60 โ ดยให้นำเมล็ดกาแฟกะลาที่บ่ม (6เดือน)มากระเทาะเปลือกแล ะคัดแยกเป็นเกรดเอ และ บี ซึ่งรับซื้อรวม นน.5,500กก.ส่งมอ บเมื่อวันที่25ธ.ค.60

  2.2.2ฤดู60-61

  (1)บ.ที.ซี.เกษตร จก.รับซื้อเมล็ดกาแฟเชอรี่ฤดู60-61ห้วง วันที่1ธ.ค.60-31มี.ค.61จากสม าชิกวสก.ประมาณการรับซื้อรว ม นน.80,000กก.นำมาสีเป็นก าแฟกะลา นน.16,000กก.บ่มไ วั6เดือน ก่อนนำมากระเทาะเป ลือกและคัดแยกเป็นกาแฟสาร

  (2)บ.ที.ซี.รีเทลลิงค์ จก.รับซื้อ เมล็ดกาแฟสาร ซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิก วสก.ต่อจาก บ.ที. ซี.เกษตร จก.

3.วสก.กาแฟอาข่าปางขอน มีเ ป้าหมายที่จะนำเมล็ดกาแฟสาร มาทำการคั่วเพื่อจำหน่ายเป็นเ มล็ดกาแฟคั่วในฤดูผลิต61-62 เป็นการเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ ายโดยจะทำการเปิดร้านกาแฟ ณโรงบ่มเมล็ดกาแฟกะลาวสก. กาแฟอาข่าปางขอน ที่ตั้งภาย ในหมู่บ้านปางขอนเพื่อจำหน่า ยกาแฟชงดื่ม คาดว่าจะเปิดในเดือน พ.ย.61

 เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


Suggess News