จังหวัดอ่างทองเปิดที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตามคำสั่ง คสช.

Publish 2018-01-05 17:07:56วันที่ 5 ม.ค. 61 ที่อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผวจ.อ่างทอง ในฐานะประธานการศึกษาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง หลังจากต้องอาศัยอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อยู่สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับการประสานความร่วมมือ มีระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อบุคคากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล หน่วยตรวจสอบภายใน และคุรุสภาจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสุดใจ มอญรัต ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

สุรชัย ผลจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อ่างทอง