โครงการสานต่อที่พ่อทำ เดินหน้ามอบสิ่งของ สนับสนุน กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Publish 2018-01-09 03:52:30



เมื่อวันที่4ม.ค.61เวลา09.30น. พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ นาย ประสพโชค บุญมี รอง หน. คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ประธาน ผกร.32 นาย ธนวัฒน์ แซ่เจียง กก.ผจก.บ.อาร์.ที.โกลเบิล กรุ๊ป จก. นายชาย อย่างรวย กก. ผจก.บ.ที.ซี.เกษตร จก.

 



และ พล.ต.ธีรสาสน์ แสงแก้ว ผทค. บก.ทท.เข้าพบ พล.อ.บัณฑิต บุณยะปาน  ผู้อำนวยการศูนย์ป ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจ ากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ผอ.ศปร.บก.ทท.) ณ ศปร.บก. ทท.ถ.วิภาวดี กทม.เพื่อมอบสิ่ง ของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก (13ม.ค 61)ที่ บก.ทท.ศูนย์ราช การ(แจ้งวัฒนะ) กทม.ประกอบด้วย

 



1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด

2.นมอัดเม็ด จำนวน1,000ซอง

3.อุปกรณ์เครื่องเขียน(ปากกา ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด) จำนวน300ชุด

 



เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


Suggess News