แชร์บอกบุญ! พระสงฆ์นอนอาพาธด้วยโรคปอดติดเชื้อ ต้องเจาะคอแล้วให้อาหารทางสายยาง ทำให้ท่านไม่สามารถรับกิจนิมนต์ได้ วอนพลังญาติโยมช่วยเหลือ

Publish 2018-01-09 09:32:29เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่เพจเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าชาวสยาม  ได้แชร์โพสต์ของเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า  สะพานบุญ ไถ่ชีวิตโค-กะบือ ช่วยเหลือพระสงฆ์ อาพาธ โดยได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

#บุญด่วนค่ะ
#ขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก

ขอเชิญท่านร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ล้างแผล, สายดูดเสลด และค่าอาหารเหลว
เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ

เนื่องจากพระท่านป่วย
ปอดติดเชื้อ เรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง
เจาะคอ ให้อาหารทางสายยาง
ทำให้ท่านไม่สามารถรับกิจนิมนต์ได้ค่ะ

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ คือ สายดูดเสลด, อุปกรณ์ทำแผล
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารเหลวสามารถร่วมบุญได้ที่..
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาไทรงาม
ชื่อบัญชี : พระสุรีย์ ภูมิจิตต์
เลขที่บัญชี : 020-0-98136-016
พร้อมเพลย์ : 3660200261141

เบอร์ติดต่อญาติ 0805172605 

"อานิสงส์แห่งการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ"

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:
โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”
ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้”

การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์เลยทีเดียว ตามความเชื่อผู้คนส่วนมากแล้วมึความเชื่อและศรัทธาว่า ” ถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เกิดจากการถวายทานนั้น มีอานิสงส์มากจริงๆ ถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้เป็นสาวก หรือ อัครสาวก หรือ ปราถนาพุทธภูมิ ก็ได้สมดังใจปรารถนาเลย”ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้น การที่เรามีโอกาสหรือตั้งใจที่จะปรนิบัติดูแลช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยไข้ อาพาธ แล้วเราน้อมจิตของเราระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะส่งผลต่อจิตใจอันเป็นกุศลเป็นอย่างมาก และอานิสสงส์ดังกล่าวนั้น บุญจากการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ย่อมมีกำลังกุศลมหาศาล หากตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้เราเจริญในธรรมในพระศาสนาของพระพุทธองค์แล้ว กำลังแห่งความตั้งใจนั้นก็ย่อมมีมากมาย และส่งผลให้เราก้าวหน้าในธรรม มีพละและอินทรีย์ เพื่อความหลุดพ้นในโอกาสภายหน้าได้เป็นแน่แท้ เหตุดังนั้น พวกเราอย่ามัวประมาทอยู่เลย พึงกระทำมหากุศลดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง ครอบครัว และสหธรรมิกของเราโดยพลัน ฯ

 

เบอร์ติดต่อญาติ 0805172605 


 

ภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าชาวสยาม /  สะพานบุญ ไถ่ชีวิตโค-กะบือ ช่วยเหลือพระสงฆ์ อาพาธ


HASTAG : พระสงฆ์  

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ


Suggess News