เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

Publish 2018-01-12 12:30:54วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการตรวจเยี่ยม ดูแล ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจและความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครอง พร้อมทั้งมอบแนวคิดและแนวทาง ให้เด็กๆ มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
> วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑) นางสาวฉัตรวรา ดอมบดินทร์ กำลังศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๑

> วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑) นายปณชัย ดวงดาวเล็ก

> โรงเรียนบาง สวรรค์วิทยาคมอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑) นางสาววิลาวัลย์ ใชยผดุง

๒) นางสาวธนาภรณ์ ถิ่นสะท้อน

๓) เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยชนะ

๔) เด็กชายณัฐวุฒิไสสุวรรณกิจกรรมครั้งนี้ นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

ภาพ/สนง.เหล่ากาชาด จ.สฎ.

ข่าว/ สมชาย สังข์สนธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี
Suggess News