เกร็ดประวัติศาสตร์ คำขวัญวันเด็กติดหูคนมากสุด “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ”

Publish 2018-01-13 09:58:36วันเด็กประจำปี 2561 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบคำขวัญแก่เด็กไทยทั่วประเทศว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยต้องการให้เด็กไทยคิดเป็น รู้เท่าทันโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศพล.อ.ประยุทธ์ มอบสารเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ความตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  เด็ก ๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต  โดยรู้จักคิด  รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21

กิจกรรมวันเด็กเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2498 ในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นในปีถัดมา ท่านจอมพล ป ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เนื้อหาว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” 

คำขวัญวันเด็กขาดช่วงไป 3 ปีเต็ม กระทั่ง ผู้นำประเทศคนใหม่ได้มอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้ง เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยท่านจอมพลผู้เข้ามากุมอำนาจด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร ได้มอบคำขวัญแก่เด็กไทยอย่างตรงไปตรงมาว่า “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า” ซึ่งคำขวัญนี้ ได้ใช้เรื่อยมาจนจอมพลสฤษดิ์ หมดอำนาจ

ปี 2508 เมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นมาเป็นนายกฯ ท่านได้มอบคำขวัญใหม่ว่า “เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี” จากนั้นทุกๆปีจอมพลถนอม จะมอบคำขวัญใหม่ให้ในวันเด็ก กระทั่งปีสุดท้าย 2516 ท่านจอมพลมอบคำขวัญว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ”คำขวัญวันนี้ ถือว่าติดหูคนไทยมากที่สุด โดยในภายหลังเมื่อ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รับตำแหน่งนายกฯในปีแรก 2521 ท่านจึงได้นำมาดัดแปลงเป็น “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง”

เมื่อปี 2556 ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง "เด็กๆ ชื่นชอบคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีคนใดมากที่สุด" โดยนำคำขวัญทั้งหมดมาให้เด็กอ่าน พบว่า คำขวัญวันเด็กในปี 2516 ของจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ระบุว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” ได้รับความชื่นชอบมากที่สุดคือ ร้อยละ 89.6 เพราะมีความหมายลึกซึ้ง ทั้งความรู้ คุณธรรม และให้ความสำคัญต่อชาติมาเป็นอันดับแรก

 


HASTAG : วันเด็ก  

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร


Suggess News