****ปทุมธานี เด็กเยาวชนชาวตำบลลำลูกการ่วมงานวันเด็กยิ่งใหญ่ที่วัดนังคัลจันตรี

Publish 2018-01-13 11:09:03เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ม.ค.61 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พร้อมคณะแต่งกายเป็นตัวการ์ตูนเอาใจเด็กๆในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ61 รู้คิด  รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดยผู้ปกครองได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ที่วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีทางเทศบาลตำบลลำลูกกาได้จัดกิจกรรมสนุกสนานและเกมส์การละเล่นให้เด็กในพื้นที่ตำบลลำลูกกาได้มาร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญของรางวัล สร้างความดีใจ และเพื่อให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติในอนาคตได้มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่เด็กๆ คือ รู้คิด  รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดยกิจกรรมต่างๆภายในงานล้วนกระตุ้นให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเล่นภูมิปัญญาไทย โดยได้รางวัลเป็นขนมของขวัญตุ๊กตา มีทั้งการยิงธนู ปาเป้า แตะฟุตบอล โยนห่วง เพื่อเสริมทักษะและเกิดความสนุกสนานเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในวันเด็กปีนี้ ซึ่งเด็กเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อธำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ด้านนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า  “รู้คิด  รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป.