นครนายก ! กศน.จัดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้นักศึกษา (คลิป)

Publish 2018-01-14 16:22:57ที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ขึ้น

 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของ กศน.ได้มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 180 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

 สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล กศน.จังหวัดนครนายก จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคมในอนาคต

สมบัติ เนินใหม่  สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นครนายก
Suggess News