แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระองค์โสม พระอาการทั่วไปดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติ เสด็จฯกลับประทับวังเทเวศร์

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระองค์โสม พระอาการทั่วไปดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติ เสด็จฯกลับประทับวังเทเวศร์

Publish 2018-09-20 07:20:16


จากกรณีวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า



 

 

 

ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อทรงรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงค์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงที่พระหัตถ์และพระกรขวา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบแล้วนั้น

 

 

 

 

 



 

บัดนี้ คณะแพทยผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมาก จนเกือบเป็นปกติ สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับที่วังเทเวศน์ได้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ในการนี้ คณะแพทย์ได้กราบทูลของประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง

 

19 กันยายน พุทธศักราช 2561    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน