ประกาศราชกิจจาฯ ให้ ป.ป.ช. ยืดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดีเดย์ 1 ก.พ. 62

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ "ป.ป.ช." ยืดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดีเดย์ 1 ก.พ. 62

Publish 2018-11-29 21:21:50


ราชกิจจานุเบกษาเผยเเพร่วันนี้เรื่องประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวสอดคล้องกับการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐบางแห่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวสอดคล้องกับการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐบางแห่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

(๑) กรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘ ดังต่อไปนี้ ๑. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในกองทุน ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘.๑ .๒ ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘.๕.๑ 1.3 ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘.๖.๑ 1.4 นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และสถาบัน ในสถาบันอุดมศึกษา ในกํากับของรัฐ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘.๗ 1.5 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในองค์การมหาชน ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๘.๘ (๒) ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐ ดังต่อไปนี้ 2.1 นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐.๖ 2.2 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐.๗ 2.3 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐.๘ 2.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐.๙ 2.5 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐.๑๐ 2.6 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตามข้อ ๔ (๗) ๗.๑๐.๑๑ (๓) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ ๕”

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน