ราชกิจจาฯประกาศให้ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล พ้นจากตำแหน่งรองที่ปรึกษาสนช.

ราชกิจจาฯประกาศให้ "นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล" พ้นจากตำแหน่งรองที่ปรึกษาสนช.

Publish 2018-11-30 12:20:24


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง

 

 ฉบับแรก เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง

 

 

ตามที่ได้มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งให้ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล เป็นข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ในวันเดียวกันได้ออกประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกฉบับ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

 

 

ตามที่ได้มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง นางบุษกร อัมพรประภา รองเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ตามข้อ ๑๗ (๒) ของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาได้เกษียณอายุราชการ จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงดําเนินการสรรหากรรมการจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยนายองอาจ ฤทธิพลเดช ผู้อํานวยการสํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา แทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าว นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๑๗ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคห้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา จึงแต่งตั้ง นายองอาจ ฤทธิพลเดช ผู้อํานวยการสํานักงานประธาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน