ก.ตร.เลื่อนตั้ง ผบช.สตม. คนใหม่

ก.ตร.เลื่อนตั้ง "ผบช.สตม." คนใหม่

Publish 2019-04-09 16:33:09


จากกรณี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักรำช ๒๕๕๘ นั้น 

 

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตำมความในข้อ ๑ และข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ ๑ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘

ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : รองโฆษก สตช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวมีคำสั่งโยกย้าย บิ๊กโจ๊ก!

บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้น ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่ามีคำสั่งให้ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร.ในวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) คนใหม่แล้ว จากเดิมกำหนดประชุมในบ่ายวันที่ 10 เมษายน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม.ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ย้ายบิ๊กโจ๊ก พ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกฯ

มีรายงานว่าเหตุที่ต้องเลื่อนการแต่งตั้ง ผบช.สตม.คนใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นเนื่อจากต้องให้กระบวนการการพ้นตำแหน่ง ผบช.สตม. ของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ สมบูรณ์ตามกฎหมายเสียก่อน 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน