ออมวันนี้ดีต่ออนาคต!! สหกรณ์ จ.หนองคาย จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรม "สหกรณ์ในโรงเรียนสู่สาธารณะ" (มีคลิป)

Publish 2017-06-07 13:21:24


วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมืองหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “สหกรณ์โรงเรียนของฉัน” และ “สหกรณ์ของฉัน ในกิจกรรม “7 มิถุนายน วันจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสหกรณ์ จ.หนองคาย

 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.34 ที่มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จนกิจการดังกล่าวขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งในเนื้อหานั้นสอนให้รู้จักอดออม การรวมกลุ่ม ร่วมทุน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้อย่างมั่นคง จนสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี

 ภายในมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน เพื่อเผยแพร่ให้กับส่วนราชการ และผู้ร่วมงานได้ชม.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.หนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน