โรงเรียนสัตหีบร่วมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมการศึกษา

Publish 2018-03-22 23:46:12

                วันนี้  22 มี.ค.61 ทีโรงเรียนสัตหีบสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการลงนามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสัตหีบ สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ กับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ พลเรือตรี ภรเดช คะชา ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ  นาวาเอก บงกช ขยันการ ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ นายสุรพล ศรีพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  นาง ธัญรัตน์ อินทร ผู้อำนวยการสำนักแผนและปฏิบัติการ  นาง สาว ปุณณาสา คชศิลา ผู้ประสานงานโครงการ ผศ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการและยุทศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้
                สวัสดิการโรงเรียนสัตหีบกองทัพเรือ โดยโรงเรียนสัตหีบและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทางด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อและส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วิทยาการสมัยใหม่ด้านวิชาชีพราวมทั้งการพัฒนานักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาชีพหรือศึกษาต่อทางวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อก่อการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาประเทสให้เจริญก้าวหน้าและความมั่งคงในภูมิภาค


ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานความร่วมมือของทั้งฝ่ายเป็นไปด้วยความเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างถาวรด้วยความเสมอภาคทั้งศักดิ์และสิทธ์ ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โรงเรียนสัตหีบและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จึงทำข้อตกลงนี้ขึ้น เพื่อกำหนดขอบข่ายประสานงานความร่วมมือดังต่อไปนี้  การสนับสนุนบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน กิจกรรมทางด้านศึกษาวิชาการ(วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสนับสนุนการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนสัตหีบเป็นกรณีพิเศษ) การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา  การจัดกิจกรรมพิเศษ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)
HASTAG :