วันนี้วันมหามงคล!! ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔  วันคล้ายวันปฐมสมภพพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์เจ้า อย่าพลาด! วิธีบูชาทำภายในค่ำคืนนี้

วันนี้วันมหามงคล!! "๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐" แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ วันคล้าย"วันปฐมสมภพพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์เจ้า" อย่าพลาด! วิธีบูชาทำภายในค่ำคืนนี้

Publish 2017-03-16 15:48:23

"โอม มณีปัทเม ฮุม

มณีวิเศษบังเกิดแล้วใจกลางดอกบัว

เนื่องในวันคล้ายวันปฐมสมภพพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์เจ้า

ขอพระมหากรุณาแห่งองค์โพธิสัตว์เจ้า จงหยั่งลงสู่จิตใจของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

เพื่อเข้าถึงอหิงสาธรรม สันติธรรม และปัญญาธรรม

จนข้ามพ้นห้วงทุกข์ห้วงวัฏสงสารถึงฝั่งฟากแห่งพระนิพพานได้ด้วยเทอญ

แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ วันพฤหัสที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐"

 

           พุทธศาสนิกชนชาวจีนจะรู้จักพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ในพระนามว่า กวนซีอิม หรือ กวนอิม ซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าอวโลกิเตศวรในภาษาสันสกฤต คือผู้เพ่งสดับเสียงแห่งโลก แต่โดยทั่วไปแล้วมักให้อรรถาธิบายเป็นใจความว่าหมายถึง พระผู้สดับฟังเสียงคร่ำครวญของสัตว์โลก (ที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์) คำว่ากวนซีอิมนี้พระกุมารชีวะชาวเอเชียกลางผู้ไปเผยแผ่พระศาสนาในจีนเป็นผู้แปลขึ้น ต่อมาตัดออกเหลือเพียงกวนอิมเท่านั้น เนื่องจากคำว่าซีไปพ้องกับพระนามของ จักรพรรดิถังไท่จง หรือ หลีซีหมิง นั่นเองประวัติ และ ตำนาน เจ้าแม่กวนอิม

            เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ ของพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดีย และได้ผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของจีน คือตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน ก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เนื่องจากในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรได้อธิบายว่า พระอวโลกิเตศวรนั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรี และเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์มหายานที่เมื่อเข้าไปสู่ดินแดนอื่นทั้งทิเบต จีน หรือญี่ปุ่น ย่อมผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้น ๆ

หน้าที่ของพระโพธิสัตว์

 

        หน้าที่ของพระโพธิสัตว์นั้นคือช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจจนถึงที่สุดคือข้ามพ้นวัฏสงสารถึงแดนเกษมคือพระนิพพานเป็นที่สุด การช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์จึงเป็นไปด้วยเมตตา กรุณา ปัญญาอุบาย พร้อมไปด้วยอามิสทาน อภัยทาน ธรรมทาน ทำให้ผู้สิ้นหวังมีความหวังทำให้ผู้มีมิจฉาทิฐิกลับเป็นสัมมาทิฐิ หน้าที่ของพระโพธิสัตว์จึงเป็นครูและเป็นบรมครูแก่มวลหมู่มนุษย์และเทวดา

 

หัวใจพระแม่กวนอิม

        หัวใจความเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นคติเป็นทิฐิที่ผู้เดินตามทางสายโพธิสัตว์ต้องเพียรพิจารณาให้มากคือ สุญญตา

        ธรรมแห่งสุญญตาคือการเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นของว่าง ธรรมข้อนี้ทำให้เหล่าโพธิสัตว์ไม่หลงยึดในการทำคุณงามความดีของตนสามารถละวางอัตตาของตนลงได้

                  พระโพธิสัตว์แม้จะฉุดช่วยทำความดีเพียงใดก็มีคติว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเท่านั้นหาใช่คุณความดีของตนไม่ ดังนี้แหละพระโพธิสัตว์จึงไม่ท้อใจยามโดนต่อว่าและไม่ลำพองใจว่าเป็นผลงานของตน

 

         และด้วยธรรมแห่งสุญญตานี่อีกเช่นที่ทำให้จิตของพระโพธิสัตว์ละม้ายคล้ายดั่งพระอริยะเจ้าอีกด้วย

ความหมายของคำว่า “อวโลกิเตศวร”

          คำว่า อวโลกิเตศวร ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายนัยด้วยกัน แต่โดยรูปศัพท์แล้ว คำว่าอวโลกิเตศวรมาจากคำสันสกฤตสองคำคือ อวโลกิต กับ อิศวร แปลได้ว่าผู้เป็นใหญ่ที่เฝ้ามองจากเบื้องบน หรือพระผู้ทัศนาดูโลก ซึ่งหมายถึงเฝ้าดูแลสรรพสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์นั่นเอง

 

            ซิมเมอร์ นักวิชาการชาวเยอรมันอธิบายว่า พระโพธิสัตว์องค์นี้ทรงเป็นสมันตมุข คือ ปรากฏพระพักตร์อยู่ทุกทิศอาจแลเห็นทั้งหมด ทรงเป็นผู้ที่สามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ คืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็ได้ แต่ทรงยับยั้งไว้เนื่องจากความกรุณาสงสารต่อสรรพสัตว์ นอกจากนี้นักปราชญ์พุทธศาสนาบางท่านยังได้เสนอความเห็นว่า คำว่า อิศวร นั้น เป็นเสมือนตำแหน่งที่ติดมากับพระนามอวโลกิตะ จึงถือได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวที่มีตำแหน่งระบุไว้ท้ายพระนาม ในขณะที่พระโพธิสัตว์พระองค์อื่นหามีไม่ อันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญยิ่งของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ 

             ถ้าวิเคราะห์จริงๆแล้วคติเรื่องพระอวโลกิเตศวรก็คือคติที่มีการรับเอาความเชื่อจากทางไศวะนิกายเข้ามาผนวก รากจริงๆของพระอวโลกิเตศวรก็คือพระอิศวรหรือศิวะจากลัทธิไศวะนิกายนั่นเอง

            จึงไม่แปลกใจที่พระโพธิสัตว์พระองค์นี้จะกลายมาเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มากด้วยปาฏิหาริย์มากมายและมีผู้คนนับถือมากที่สุดในโลก

              การบูชาที่บ้านก็ ครั้งแรกให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น

 

            วันธรรมดาก็ น้ำชา ผลไม้ เท่าไหร่ก็ได้ การตั้งโต๊ะ ตรงไหนไว้ที่หิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป สูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้ ส่วนการหันท่านขึ้นกับดวงชะตาราศีเกิดของผู้บูชา

 

         หลังจากนั้น เริ่มการสวดด้วยการตั้งนโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดเจ้าแม่กวนอิม 3 จบแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ ก็เสร็จแล้ว เพราะจิตบูชาเป็นสำคัญ ถ้าคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิม แล้วต้องงดทานเนื้อวัว และห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาด

 

         มีเรื่องเล่ากันมานานแล้วว่า ท่านใดที่ขอให้ท่านช่วย แล้วถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์และจิตอธิษฐานว่า จะไม่กินเนื้อวัวตลอดชีวิต ท่านก็จะช่วยให้สำเร็จทุกประการ เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์นั้น ช่วยให้กรรมบางอย่างระงับไปเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์นั้นอีก

 

คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม

 

( บทสวดนี้เป็นการออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋วที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในไทยแปลไว้ทั้งสองบท แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านสามารถอธิษฐานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ได้ เพราะว่าการสื่อความหมายจะใช้แรงอธิษฐาน ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้กราบไหว้ในขณะสวดบริกรรมนั่นเองที่สำคัญที่สุด)

 

บทสรรเสริญพระคุณ

 

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต

โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง

นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

 


บทมหากรุณาธารณีสูตร

 

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (3 จบ)

ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (3 จบ)

นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย

นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย

ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย

หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี

ซูตัน นอตันเซ

นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย

ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ

นำมอ นอลา กินซี

ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม

สะพอ ออทอ เตาซีพง

ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ

นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา

ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี

ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี

หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ

มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน

กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี

หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา

ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี

อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี

ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย

ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา

สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย

มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ

ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ

หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี

สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ

มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย

ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ

เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย

ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ

มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ

นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย

นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ

งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

 

 

 

 

 จินต์จุฑา เจนสระคู รายงาน

ที่มา : guanimongyai.com , Jaruvat Chanposri , torthammarak 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู