สวดก่อนชีวิตจะเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสบายกาย สบายใจ กับบทสวดมนต์ที่ดีที่สุด บารมี 30 ทัศ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นๆ

สวดก่อนชีวิตจะเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสบายกาย สบายใจ กับบทสวดมนต์ที่ดีที่สุด บารมี 30 ทัศ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นๆ

Publish 2018-07-04 16:31:07


 

พระพทุธเจ้า  

ถ้าจะพูดได้ว่า บทสวดมนต์ที่ทำชีวิตรุ่งเรือง และมีความสุขที่สุด คงหนีไม่พ้นบทสวดมนต์นี้เลย ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน 

 

คือ บทสวดมนต์ บารมี 30 ทัศ

 

มีการกล่าวดังต่อไปนี้ 

 

ทานะปาระมี สัมปันโน , ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน , ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

สีละปาระมี สัมปันโน , สีละอุปะปาระมี สัมปันโน , สีละปะระมัตถะปารมี สัมปันโน , 
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

เนกขัมมะปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ปัญญาปาระมี สัมปันโน , ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน , ปัญญา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน , 
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

วิริยะปาระมี สัมปันโน , วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน , วิริยะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน , 
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ขันตีปาระมี สัมปันโน , ขันตีอุปะปาระมี สัมปันโน , ขันตี ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

สัจจะปาระมี สัมปันโน , สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน , สัจจะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน , 
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน , 
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

 เมตตา ปาระมี สัมปันโน , เมตตา อุปะปาระมี สัมปันโน , เมตตา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

อุเปกขาปาระมี สัมปันโน , อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน , อุเปกขาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ทะสะปาระมี สัมปันโน , ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน , ทะสะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน , 
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา   ฯ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

 

 

คาถาบารมี 30 ทัศ  ( ย่อ)   

ทานะ ปาระมี สัมปันโน, 
ทานะ อุปะปาระมี สัมปันโน, 
ทานะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา 
มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น.. สีละ – เนกขัมมะ – 
ปัญญา – วิริยะ – ขันติ – สัจจะ – อะธิฏฐานะ – เมตตา – 
อุเปกขา – ทะสะ นอกนั้นเหมือนกันหมด

และเมื่อจบทุกบทแล้วต่อด้วยบทนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

 

 

คาถาบารมี 30 ทัศ  ( ย่อ)   
อิติ ปาระมิตาติงวา อิติ สัพพัญญุมาคะตา
อิติ โพธิมะนุปปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

หัวใจบารมี 30 ทัศ
ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ

ขอบคุณบทความ จาก  http://www.watpamahachai.net 

ขอบคุณภาพ จาก https://pixabay.com/ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน