ประกาศราชกิจจา ศาลสั่งล้มละลาย สกุลดังทัพพะรังสี!

ประกาศราชกิจจา ศาลสั่งล้มละลาย สกุลดัง"ทัพพะรังสี"!

Publish 2019-01-08 16:38:59


ในเว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2335/2559 กองบังคับคดีล้ม ละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในประกาศมีใจความตอนหนึ่งว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ให้ นายพรทวี หรือนรวีร์ ทัพพะรังสี จำเลยล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลาย มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ชั้น 2 – 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เทพภมร เรืองไทย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน