ประกาศ กกต.พรรคพลังเกษตรกรไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง!

ประกาศ กกต.พรรคพลังเกษตรกรไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง!

Publish 2019-03-05 16:07:09


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังเกษตรกรไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเกษตรกรไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นนายประวีร์ ยามี รองหัวหน้าพรรคพลังเกษตรกรไทย รักษาการแทนหัวหน้าพรรคพลังเกษตรกรไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังเกษตรกรไทยครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคพลังเกษตรกรไทยตามข้อบังคับพรรคพลังเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๗ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคพลังเกษตรกรไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ประกาศการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคพลังเกษตรกรไทย จึงประกาศให้พรรคพลังเกษตรกรไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชย์ "คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว นิรโทษครอบครองกัญชา มีผลพรุ่งนี้ 27ก.พ.62

ประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ๘๘ ราย!

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พล.ต.ต สุรเชษฐ์ หักพาล เป็น พล.ต.ท.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์