ครม.ไฟเขียวหลักการ อนุญาตโฆษณาพืชสมุนไพรทางการแพทย์

ครม.ไฟเขียวหลักการ อนุญาตโฆษณาพืชสมุนไพรทางการแพทย์

Publish 2019-06-18 16:58:39


กลายเป็นเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในก่อนหน้านี้ ในเรื่องของการปลูกกัญชาและปลดล็อกกัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยก่อนหน้านี้ครม.ได้ส่งหลักการให้แก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดดังกล่าวไปให้กันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาหลักการและให้ความเห็นชอบและตราเป็น พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน

โดยก่อนหน้านี้รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่มีนายสมชาย แสวงการ เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว 

 


ทั้งนี้สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นี้ อาทิ การพิจารณาปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้ ซึ่งการจะผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองหรือจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด 


 

และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษและหากมีปริมาณการครอบครองเกิน10 กก. ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ยังกำหนดว่า เมื่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คณะกรมการควบคุมยาเสพติดประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาทุก 6 เดือนด้วย

 

 

อ่านข่าว : สนช.ลงมติเอกฉันท์ปลดล็อก "กัญชา-กระท่อม" เพื่อการแพทย์ ให้ป.ป.ส.จัดโซนนิ่งเพาะปลูก ล่าสุดทางด้านพล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

 

 

 โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  คือ 1. เรื่องร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ สธ. เสนอว่า
                   

 

1. ด้วยได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติห้ามมิให้มีการโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่การโฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลากหรือเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ หรือเป็นเอกสารภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพ โดยให้การขออนุญาตและการอนุญาตให้โฆษณาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น สธ. ได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ สำหรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และได้นำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนแล้ว  

 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 400 -4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  


                   
1. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ได้รับการรับรองตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

2. กำหนดให้การพิจารณาอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาได้เฉพาะในกรณีเพื่อการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษนั้น

 

3.กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด


                   
4. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา หรือเอกสารทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้แตกต่างจากการโฆษณาที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 


                   

5. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง
                   

 

6. กำหนดให้คำขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;