เตือน ห้ามแต่งกายเลียนแบบ ข้าราชการ โทษหนักทั้งจำและปรับ

เตือน ห้ามแต่งกายเลียนแบบ ข้าราชการ โทษหนักทั้งจำและปรับ

Publish 2020-06-10 11:16:06


ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มีสิทธิใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับจะเห็นได้ว่าการจะมีความผิดตามมาตรา 146 จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ต้องมีเจตนา เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ โดยไม่มีสิทธิ (สวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

2. ต้องมีการกระทำ คือ สวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือแอบอ้างว่ามียศ มีตำแหน่ง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนั้นหากผู้ใดมีเจตนาที่จะแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งตนไม่มีสิทธิ ซึ่งเป็นทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนนั้นมียศมีตำแหน่งแล้วถ่ายรูป แสดงว่าผู้นั้นประสงค์ให้ผู้อื่นมาเห็นและต้องการให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีสิทธิใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามรูปถ่ายดังกล่าว จึงเป็นความผิดตามมาตรา 146 (เทียบกับคำพิพากษาฎีกาที่ 8621/2553 )

อีกทั้งในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารราชการ ซึ่งการปลอมแปลงเอกสารราชการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท (คำพิพากษาฎีกาที่ 2209/2536 )

 

ส่วนการแต่งกาย "สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมาย ของเจ้าพนักงานโดยที่ไม่มีสิทธิ" เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน