ราชกิจจานุเบกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา

 

ประวัติของ ราชกิจจานุเบกษา เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2401 เรียกว่า "โรงอักษรพิมพการ" ทำหน้าที่ผลิตข่าวสารของทางราชการเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้ทราบทั่วถึงกัน โดยเริ่มพิมพ์หมายประกาศต่าง ๆ มีลักษณะอย่างหนังสือพิมพ์ข่าว ใช้ชื่อว่า "ราชกิจจานุเบกษา" ซึ่งยังคงมีอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ปัจจุบัน ราษฎรสามารถอ่านราชกิจจานุเบกษาได้ที่เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ซึ่งรวบรวมประกาศราชกิจจานุเบกษา  ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ข้อมูลข่าวสาร ประวัติราชกิจจานุเบกษา และประมวลกฎหมายไทย